Sądy domenowe

Domeny .COM

Centrum Arbitrażu i Mediacji przy WIPO w Genewie

Sąd

Centrum Arbitrażu i Mediacji przy WIPO w Genewie (dalej jako: „Sąd Arbitrażowy przy WIPO”) (link – http://www.wipo.int/amc/en/domains/) rozstrzyga spory w zakresie nadużycia rejestracji i korzystania z nazwy domeny w ogólnych domenach najwyższego poziomu lub domenach np. „.biz”, „.com”, „.info”, „.mobi”, „.name”, „.net”, „.org”. Sąd Arbitrażowy przy WIPO jest również właściwy do rozstrzygnięcia sporu w zakresie domeny z końcówką „.pl”, jeśli jedna bądź żadna ze stron, nie ma siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Polski.

Sąd Arbitrażowy przy WIPO prowadzi postępowania arbitrażowe na podstawie Regulaminu (dalej jako: „Regulamin” – link: https://www.icann.org/resources/pages/udrp-rules-2015-03-11-en).  

 

Język postępowania.

Jeśli strony postępowania nie uzgodnią inaczej lub umowa rejestracji domeny odnosząca się do danej nazwy domeny nie stanowi inaczej, językiem postępowania będzie język odpowiedniej umowy rejestracyjnej. Umową rejestracyjną jest umowa pomiędzy odpowiednim podmiotem rejestrującym domeny a właścicielem domeny. Panelisci mają prawo nakazać stronom tłumaczenie dokumentów, które nie są w języku postępowania arbitrażowego.

 

Podmiot postępowania.

Stroną uprawnioną do domeny jest podmiot mający prawa do znaku towarowego lub handlowego. Skarżący jest uprawniony do żądania unieważnienia lub przeniesienia spornej domeny.

 

Przedmiot postępowania.

Procedura arbitrażowa jest dostępna tylko w przypadku sporów dotyczących domniemanej niezgodnej z prawem rejestracji nazwy domen.

Niezgodna z prawem rejestracja spełnia następujące kryteria: nazwa domeny zarejestrowana przez rejestrującego nazwę domeny jest identyczna lub łudząco podobna do znaku towarowego lub znaku usługowego, wobec którego skarżący (osoba lub podmiot wnoszący skargę) ma prawa, rejestrujący nazwę domeny nie ma żadnych praw ani uzasadnionych interesów w odniesieniu do danej nazwy domeny oraz nazwa domeny została zarejestrowana i jest używana w złej wierze.

 

Uczestnictwo w postępowaniu

Właściciel nazwy domeny o którą toczy się spór powinien wziąć udział w postępowaniu.

W razie niezłożenia odpowiedzi na skargę spór będzie rozpatrywany wyłącznie w oparciu o skargę skarżącego.

 

Przebieg postępowania.

Postępowanie, jak i składanie skarg i dokumentów jest prowadzone elektroniczne za pośrednictwem specjalnie ku temu skonstruowanej strony internetowej.

Postępowanie nie wymaga osobistego stawiennictwa przed Sądem Arbitrażowym przy WIPO.

Postępowanie zostaje wszczęte poprzez wniesienie skargi przez skarżącego oraz uiszczenia opłaty.

Nazwa domeny na czas postępowania zostaje zablokowana.

Podmiot, wobec którego złożona została skarga, jest uprawniony wnieść odpowiedź na skargę w ciągu 20 dni od dnia wszczęcia postępowania. W razie niewniesienia odpowiedzi na skargę, paneliści rozstrzygną spór na podstawie skargi.

Paneliści rozstrzygający sprawy sporne są powoływani przez Sąd Arbitrażowy przy WIPO. Sprawy sporne o domeny mogą być rozpatrywane przez skład jednoosobowy lub trzyosobowy. Jeśli ani skarżący, ani podmiot wobec którego skarga została złożona nie wybiorą składu trzyosobowego, powołany zostaje jeden panelista.Paneliści rozpatrują sprawę na podstawie skargi, odpowiedzi na skargę oraz załączonych dokumentów. Dowody ze świadków i biegłych nie są przeprowadzane.Rozstrzygnięcie spornej nazwy domeny w przypadku trzyosobowego składu podejmowane jest większością głosów.W ciągu trzech dni od dnia wydania decyzji jest ona przekazywana stronom. Skarżący może wnosić albo o przeniesienie rejestracji spornej nazwy domeny na skarżącego albo możliwości unieważnienia rejestracji nazwy domeny. Rejestr, w którym zarejestrowana jest nazwa domeny, jest obowiązany zaimplementować treść decyzji do rejestru. Jeśli więc decyzja przyznaje rację skarżącemu, następuje unieważnienie rejestracji nazwy domeny bądź przeniesienie na skarżącego nazwę domeny. Jeśli jednak skarga zostanie uchylona, rejestr odblokowuje nazwę domeny wobec której toczył się spór.

Paneliści nie są uprawnieni do wydawania decyzji w zakresie odszkodowań.

 

Charakter decyzji.

Decyzje wydane przez Sąd Arbitrażowy przy WIPO są decyzjami wiążącymi. Rejestracja spornej domeny może być unieważniona albo przeniesiona na rzecz skarżącego, jeśli decyzją przyznane zostanie żądanie skarżącego. Jeśli decyzją skarga zostanie odrzucona, następuje odblokowanie spornej domeny przez właściwy rejestr.

Każda ze stron zachowuje możliwość rozstrzygnięcia sporu przez sąd powszechny.

 

Dowody.

Dowody w postępowaniu przed Sądem Arbitrażowym przy WIPO stanowią załączone do skargi dokumenty.

W celu udowodnienia, że nastąpiła rejestracja i używanie nazwy domeny w złej wierze skarżący musi uzasadnić, że podmiot wobec którego skarga została złożona zarejestrował lub nabył nazwę domeny w celu jej sprzedaży czy przeniesienia za wynagrodzeniem, które przekracza poniesione koszty w związku z domeną, bądź zarejestrował nazwę domeny aby uniemożliwić uprawnionemu do znaku towarowego użycie znaku w domenie, ewentualnie zarejestrował nazwę domeny w celu zakłócenia działalności konkurenta czy tez próbował przyciągnąć użytkowników do swojej witryny internetowej wprowadzając ich w błąd poprzez wykorzystanie nazwy domeny podobnej do znaku skarżącego.

 

Skąd wziąć dane o właścicielu nazwy domeny

Informacje wskazujące kto jest właścicielem nazwy domeny są publicznie dostępne. Dane identyfikujące właściciela nazwy domeny muszą być wskazane w skardze.

Powyższe można uzyskać poprzez system WHO IS na platformie internetowej InterNIC (link – https://www.internic.net/whois.html), która obsługuje nazwy domen najwyższego poziomu. 

 

Opłata za postępowanie.

Koszty rozstrzygnięcia sprawy w Sądzie Arbitrażowym przy WIPO zależne są od liczby domen, których dotyczyć ma spór oraz ilości panelistów rozpoznających daną sprawę.

W przypadku sprawy zawierającej od 1 do 5 nazw domen: opłata za rozstrzygnięcie przez jednego panelistę wynosi 1500 USD; opłata wynosi 4 000 USD, gdy decyzję w sprawie podejmuje 3 panelistów.

W przypadku spraw obejmujących od 6 do 10 nazw domen: opłata za rozstrzygnięcie przez jednego panelistę, wynosi 2000 USD; 5000 USD należy uiścić za sprawę, która ma zostać rozstrzygnięta przez 3 panelistów.

 

Trochę statystyki

Zasadniczo procedura rozstrzygnięcia sporu nazwy domeny powinna zostać zakończona w ciągu 60 dni od daty otrzymania skargi.

W 2017 roku w Sądzie Arbitrażowym przed WIPO złożonych zostało 3 073 skarg w zakresie sporów nazw domenowych, które odnosiły się do 6 370 nazw domen. Jest to 19% więcej niż w 2016 roku.

 

Zalety postępowania

Postępowanie w formie elektronicznej.

Jedno postępowanie. Na podstawie decyzji wydanej przez Sąd Arbitrażowy przy WIPO właściwy rejestr wdraża treść decyzji względem nazwy domeny.

Oszczędność czasu i kosztów w porównaniu ze sporami w sądach.

 

Schemat:

Domeny .PL

Sąd Polubowny do Spraw Domen Internetowych
przy PIIT

Domeny .EU

Czeski Sąd Arbitrażowy
w Pradze

Domeny .COM

Centrum Arbitrażu i Mediacji przy WIPO
w Genewie