Sądy domenowe

Domeny .EU

Czeski Sąd Arbitrażowy w Pradze

Sąd

Sądem rozpatrującym naruszenia domen z końcówką .eu jest światowe centrum rozwiązywania sporów dotyczących domen przy Czeskim Sądzie Arbitrażowym w Pradze poprzez platformę .eu ADR (dalej jako: „Sąd”) (link – http://www.adr.eu).  Postępowania są prowadzone na podstawie Regulaminu  (dalej jako: „Regulamin” – link: http://eu.adr.eu/adr/adr_rules/index.php) oraz Rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady nr 733/2002 z dnia 22 kwietnia 2002 w sprawie wprowadzenia w życie domeny najwyższego poziomu .eu oraz Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 874/2004 z dnia 28 kwietnia 2008 w sprawie ustanowienia reguł porządku publicznego dotyczącego wprowadzenia w życie i funkcji domeny najwyższego poziomu. eu oraz zasady regulujące rejestrację.

 

Język postępowania

Językiem postępowania może być jeden z oficjalnych języków Unii Europejskiej. Oznacza to, że skarga może być złożona w języku polskim, jak i samo postępowanie może być prowadzone w języku polskim.

 

Podmiot wszczynający postępowanie

Podmiotem uprawnionym do wniesienia skargi jest osoba fizyczna lub osoba prawna pierwotnie uprawniona do domeny, jeśli doszło do rejestracji nazwy domeny bezprawnie, czy bez uzasadnionego interesu do jej nazwy bądź jeśli rejestracja została dokonana w złej wierze.

Postępowanie w Sądzie mogą być wszczęte nie tylko przez obywateli Unii Europejskiej, ale także przez osoby, które nie pochodzą z krajów będących członkami Unii Europejskiej. Takie osoby, jednakże będą mogły żądać jedynie unieważnienia spornej nazwy domeny, a nie jej przeniesienia na pierwotnie uprawnionego do nazwy domeny.

 

Przedmiot postępowania.

Postępowanie może być wszczęte, jeśli nazwa domeny jest identyczna lub łudząco podobna do nazwy, w odniesieniu do której prawo jest uznane lub ustanowione przez prawo krajowe i / lub wspólnotowe oraz gdzie nazwa domeny została zarejestrowana przez jej posiadacza bezprawnie lub bez uzasadnionego interesu do nazwy domeny bądź domena została zarejestrowana lub jest używana w złej wierze.

 

Uczestnictwo w postępowaniu

Właściciel nazwy domeny względem, którego wnoszona jest skarga jest obowiązany wziąć udział w postępowaniu.

Niewniesienie odpowiedzi na skargę może stanowić o uznaniu roszczeń skarżącego.

 

Przebieg postępowania

Postepowanie toczy się w formie elektronicznej na specjalnie do tego utworzonej platformie ADR.eu (link – http://eu.adr.eu/index.php?lang=en), co wyklucza konieczność osobistego stawiennictwa przed Sądem Arbitrażowym w Pradze.

Wszczęcie postępowania następuje w momencie złożenia do Sądu skargi skarżącego. Skargę składa się w formie elektronicznej. Po wszczęciu postępowania koniecznym jest wniesienie przez skarżącego opłaty arbitrażowej.

Po wszczęciu postępowania, rejestr, w którym zarejestrowana jest sporna domena zawiesza nazwę domeny aż do czasu zakończenia postępowania.

Podmiot wobec którego złożona została skarga, składa w ciągu 30 dni od dnia doręczenia skargi odpowiedź na skargę. Odpowiedź również składa się w formie elektronicznej. W razie niezłożenia odpowiedzi na skargę takie działanie może być uznane jako uznanie roszczeń skarżącego.

Spory przed Sądem są rozstrzygane przez arbitrów wpisanych na listę arbitrów. Skład zespołu orzekającego może być jednoosobowy bądź trzyosobowy. Jest to uzależnione od wybory stron. Jeśli sprawa rozstrzygana jest przez jednego arbitra powołuje go Sąd z listy arbitrów. Jeśli spór jest rozstrzygany przez trzech arbitrów, strony przedstawiają listę proponowanych arbitrów celem wybrania jednego z zespołu orzekającego.

Regulamin Sądu Arbitrażowego w Pradze wskazuje, że postępowanie nie powinno opierać się na przesłuchaniu świadków, a na złożonych drogą elektroniczną dokumentach oraz wszelkich pisemnych dowodach na potwierdzenie twierdzeń. Potencjalne przesłuchanie może być jednak przeprowadzone, jeśli taką decyzję podejmie skład orzekający.

O wszelkich zmianach dotyczących postępowania oraz wydaniu decyzji, strony są informowane drogą mailową.

 

Charakter i skutki decyzji

Decyzja Sądu jest wiążąca dla stron oraz Rejestru EURid, którego przedmiotem działalności jest rejestracja nazw domen .eu. W razie pozytywnej dla skarżącego decyzji rejestr EURid jest zobowiązany wycofać nazwę domeny i przenieść ją na skarżącego.

Treść decyzji jest wdrażana przez Rejestr EURid, chyba, że w ciągu 30 dni od dnia wydania decyzji zostanie wszczęte postępowanie sądowe.

 

Skąd wziąć dane o właścicielu nazwy domeny

Aby złożyć skargę trzeba znać dane osobowe podmiotu, który nazwę domeny narusza. System WHO IS umożliwia dotarcie do danych identyfikacyjnych podmiotu względem którego wnoszona będzie skarga. WHO IS jest prowadzony przez EURid, który jest bazą nazw domen .eu. Jeśli w systemie WHO IS zawarty będzie tylko adres e-mail oznacza to, że właścicielem domeny jest osoba fizyczna. W celu uzyskania jej danych osobowych należy zwrócić się do EURid o ujawnienie danych takiego podmiotu poprzez formularz dostępny na stronie internetowej: http://www.eurid.eu/en/eu-domain-names/disputes/contact-domain-name-holder

 

Opłaty w postępowaniu

Całkowity koszt postepowania w Sądzie Arbitrażowym w Pradze jest zależny od liczby spornych domen, ilości arbitrów rozpoznających daną sprawę oraz od możliwości zmiany języka postępowania. Dodatkowo należy uiścić koszty administracyjne.

W przypadku postępowania, gdzie rozpoznawany jest spór dotyczący od 1 do 5 domen należy liczyć się z całkowitym kosztem postępowania w przypadku jego rozpoznania przez jednego arbitra w wysokości 1300 EUR, a w przypadku rozpoznania przez trzech arbitrów 3100 EUR.

Od dnia 1 stycznia 2018 roku została wprowadzona ulga, dzięki której za każde z postepowań płaci się 1000 EUR mniej. Promocja ma trwać do końca 2018 roku, choć Sąd Arbitrażowy w Pradze zastrzega sobie możliwość zakończenia jej wcześniej. W związku z tym, powyżej wskazane kwoty ulegają zmniejszeniu kolejno do 300 EUR oraz 2100 EUR.

 

Trochę statystyki

Postępowanie w sprawie domen szacunkowo trwa od 3 do 4 miesięcy od momentu złożenia pozwu do momentu wydania przez Sąd Arbitrażowy w Pradze decyzji w zakresie sporu.

 

Zalety postępowania

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej. Nie ma konieczności stawiania się osobiście przed Sądem.

Brak ograniczeń językowych. Spór może być prowadzony w jednym z języków państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a więc także po polsku.

Czas trwania postępowania.

 

Schemat

  • Założenie konta na platformie .eu ADR;
  • Uzyskanie danych identyfikujących właściciela domeny;
  • Wniesienie skargi drogą elektroniczną;
  • Uiszczenie opłaty arbitrażowej;
  • Złożenie odpowiedzi na skargę;
  • Wyznaczenie arbitrów;
  • Rozpatrzenie sporu;
  • Wydanie decyzji;
  • Wdrożenie treści decyzji do rejestru.

Domeny .PL

Sąd Polubowny do Spraw Domen Internetowych
przy PIIT

Domeny .EU

Czeski Sąd Arbitrażowy
w Pradze

Domeny .COM

Centrum Arbitrażu i Mediacji przy WIPO
w Genewie