Sprawa z powództwa Poczta Polska S.A. dot. domeny poczta-polska.com.pl (wyrok z dnia 24 lutego 2016 r., 60/15/PA)

Sprawa została wytoczona z powództwa Poczty Polskiej S.A., największego krajowego operatora pocztowego, posiadającego status tzw. operatora wyznaczonego w zakresie świadczenia powszechnych usług pocztowych. Powódka w swojej działalności gospodarczej w różny sposób używa oznaczenia „Poczta Polska”. Dokonała ona rejestracji znaków towarowych (słowno-graficznych) zawierające to oznaczenie; znajduje się ono ponadto w domenie strony internetowej Powódki (poczta-polska.pl).

Pozwany w 2012 r. dokonał rejestracji domeny poczta-polska.com.pl. Pod domeną tą prowadził stronę internetową, na której publikował informacje na temat szeroko rozumianych usług pocztowych, w tym usług świadczonych przez Powódkę. Na stronie tej znajdowały się informacje skopiowane ze strony internetowej Powódki (w tym wyszukiwarka oraz informacje teleadresowe poszczególnych placówek Powódki). Pozwany posługiwał się na stronie oznaczeniami Powódki, takimi jak jej firma i znaki towarowe. Oprócz informacji odnoszących się do Powódki i jej działalności, na stronie Pozwanego znajdywały się reklamy innych podmiotów, niezwiązanych z Powódką.

W związku z powyższym, Powódka zarzuciła Pozwanemu naruszenie jej praw, tj. prawa ochronnego na znak towarowy, prawa do firmy, dóbr osobistych, a także dokonanie czynu nieuczciwej konkurencji. Pozwany bronił się twierdząc między innymi, iż strona miała służyć jedynie wyszukiwaniu oraz ocenianiu poszczególnych placówek Powódki.

Sąd Polubowny przyznał rację Powódce w odniesieniu do wszystkich wysuniętych przez nią zarzutów i orzekł, że rejestracja spornej domeny stanowiła naruszenie jej praw.

W zakresie naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, Sąd Polubowny stwierdził identyczność domeny ze znakiem zarejestrowanym przez Powódkę. Jako iż strona internetowa prowadzona pod sporną domeną dotyczyła usług pocztowych, Sąd Polubowny stwierdził, iż zachodzi tzw. „podwójna identyczność”, czyli tożsamość oznaczeń i usług, dla których są one używane. Na fakt stwierdzenia podwójnej identyczności nie ma znaczenia okoliczność podniesiona przez Pozwanego, iż nie oferował on usług pocztowych, a jedynie publikował informacje na temat takich usług. Zdaniem Sądu Polubownego celem Pozwanego bowiem było wywołanie wrażenia, iż pod sporną domeną są oferowane usługi pocztowe – usługi Powódki. Wywołanie takiego wrażenia miało w szczególności na celu przyciągnięcie potencjalnych reklamodawców oraz generowanie ruchu na stronie.

Sąd Polubowny stwierdził również naruszenie prawa do firmy, wskazując jej identyczność z domeną zarejestrowaną przez Pozwanego. Jako iż działanie Pozwanego w postaci rozpowszechniania nierzetelnych i nieaktualnych informacji o Powódce mogło wpłynąć negatywnie na pokładane w niej zaufanie i oczekiwania potencjalnych klientów, uznał, iż doszło także do naruszenia jej dóbr osobistych.

Działanie Pozwanego w ocenie Sądu Polubownego stanowiło także czyn nieuczciwej konkurencji. Pozwany, posługując się domeną niemalże identyczną ze znakami towarowymi oraz firmą Powódki, wprowadzał użytkowników Internetu w błąd co do pochodzenia usług. Jak wskazał Sąd Polubowny, dokonując oceny ryzyka wprowadzenia w błąd, należy wziąć pod uwagę całokształt okoliczności, w jakich usługa dociera do nabywcy oraz ogólne wrażenie, jakie określone oznaczenia wywierają na nabywcy danej usługi. Z uwagi na fakt posługiwania się domeną identyczną ze znakiem towarowym i firmą Powódki w odniesieniu do usług pocztowych, Sąd Polubowny stwierdził, iż w przedmiotowej sprawie takie ryzyko istniało – nawet przy założeniu, iż internauta odwiedzający stronę jest osobą uważną, rozsądną i świadomą swoją wyborów.

Działanie Pozwanego zostało zakwalifikowane również jako utrudnianie Powódce dostępu do rynku z uwagi na fakt, iż w ocenie Sądu używanie spornej domeny jest „naturalnie przypisane” Powódce, mimo braku stwierdzenia rezultatu takiego działania w postaci ograniczenia w sposób istotny możliwości dokonywania przez klientów zakupu usług u Powódki. Sąd Polubowny stwierdził ponadto, iż działanie Pozwanego polegające na wykorzystywaniu budowanej przez wiele lat pozycji rynkowej Powódki dla odnoszenia nienależnych korzyści z zamieszczanych na stronie reklam, jest działaniem sprzecznym z dobrymi obyczajami. Sąd Polubowny wskazał w tym zakresie również na możliwość naruszenia ogółu pozytywnych wyobrażeń na temat usług oferowanych przez Powódkę, jako że czyn nieuczciwej konkurencji może polegać nie tylko na naruszeniu interesów, ale również ich zagrożeniu.

Sąd Polubowny uwzględnił powództwo w całości i orzekł o transferze domeny.

Sprawa została wytoczona z powództwa Poczty Polskiej S.A., największego krajowego operatora pocztowego, posiadającego status tzw. operatora wyznaczonego w zakresie świadczenia powszechnych usług pocztowych. Powódka w swojej działalności gospodarczej w różny sposób używa oznaczenia „Poczta Polska”. Dokonała ona rejestracji znaków towarowych (słowno-graficznych) zawierające to oznaczenie; znajduje się ono ponadto w domenie strony internetowej Powódki (poczta-polska.pl).

Pozwany w 2012 r. dokonał rejestracji domeny poczta-polska.com.pl. Pod domeną tą prowadził stronę internetową, na której publikował informacje na temat szeroko rozumianych usług pocztowych, w tym usług świadczonych przez Powódkę. Na stronie tej znajdowały się informacje skopiowane ze strony internetowej Powódki (w tym wyszukiwarka oraz informacje teleadresowe poszczególnych placówek Powódki). Pozwany posługiwał się na stronie oznaczeniami Powódki, takimi jak jej firma i znaki towarowe. Oprócz informacji odnoszących się do Powódki i jej działalności, na stronie Pozwanego znajdywały się reklamy innych podmiotów, niezwiązanych z Powódką.

W związku z powyższym, Powódka zarzuciła Pozwanemu naruszenie jej praw, tj. prawa ochronnego na znak towarowy, prawa do firmy, dóbr osobistych, a także dokonanie czynu nieuczciwej konkurencji. Pozwany bronił się twierdząc między innymi, iż strona miała służyć jedynie wyszukiwaniu oraz ocenianiu poszczególnych placówek Powódki.

Sąd Polubowny przyznał rację Powódce w odniesieniu do wszystkich wysuniętych przez nią zarzutów i orzekł, że rejestracja spornej domeny stanowiła naruszenie jej praw.

W zakresie naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, Sąd Polubowny stwierdził identyczność domeny ze znakiem zarejestrowanym przez Powódkę. Jako iż strona internetowa prowadzona pod sporną domeną dotyczyła usług pocztowych, Sąd Polubowny stwierdził, iż zachodzi tzw. „podwójna identyczność”, czyli tożsamość oznaczeń i usług, dla których są one używane. Na fakt stwierdzenia podwójnej identyczności nie ma znaczenia okoliczność podniesiona przez Pozwanego, iż nie oferował on usług pocztowych, a jedynie publikował informacje na temat takich usług. Zdaniem Sądu Polubownego celem Pozwanego bowiem było wywołanie wrażenia, iż pod sporną domeną są oferowane usługi pocztowe – usługi Powódki. Wywołanie takiego wrażenia miało w szczególności na celu przyciągnięcie potencjalnych reklamodawców oraz generowanie ruchu na stronie.

Sąd Polubowny stwierdził również naruszenie prawa do firmy, wskazując jej identyczność z domeną zarejestrowaną przez Pozwanego. Jako iż działanie Pozwanego w postaci rozpowszechniania nierzetelnych i nieaktualnych informacji o Powódce mogło wpłynąć negatywnie na pokładane w niej zaufanie i oczekiwania potencjalnych klientów, uznał, iż doszło także do naruszenia jej dóbr osobistych.

Działanie Pozwanego w ocenie Sądu Polubownego stanowiło także czyn nieuczciwej konkurencji. Pozwany, posługując się domeną niemalże identyczną ze znakami towarowymi oraz firmą Powódki, wprowadzał użytkowników Internetu w błąd co do pochodzenia usług. Jak wskazał Sąd Polubowny, dokonując oceny ryzyka wprowadzenia w błąd, należy wziąć pod uwagę całokształt okoliczności, w jakich usługa dociera do nabywcy oraz ogólne wrażenie, jakie określone oznaczenia wywierają na nabywcy danej usługi. Z uwagi na fakt posługiwania się domeną identyczną ze znakiem towarowym i firmą Powódki w odniesieniu do usług pocztowych, Sąd Polubowny stwierdził, iż w przedmiotowej sprawie takie ryzyko istniało – nawet przy założeniu, iż internauta odwiedzający stronę jest osobą uważną, rozsądną i świadomą swoją wyborów.

Działanie Pozwanego zostało zakwalifikowane również jako utrudnianie Powódce dostępu do rynku z uwagi na fakt, iż w ocenie Sądu używanie spornej domeny jest „naturalnie przypisane” Powódce, mimo braku stwierdzenia rezultatu takiego działania w postaci ograniczenia w sposób istotny możliwości dokonywania przez klientów zakupu usług u Powódki. Sąd Polubowny stwierdził ponadto, iż działanie Pozwanego polegające na wykorzystywaniu budowanej przez wiele lat pozycji rynkowej Powódki dla odnoszenia nienależnych korzyści z zamieszczanych na stronie reklam, jest działaniem sprzecznym z dobrymi obyczajami. Sąd Polubowny wskazał w tym zakresie również na możliwość naruszenia ogółu pozytywnych wyobrażeń na temat usług oferowanych przez Powódkę, jako że czyn nieuczciwej konkurencji może polegać nie tylko na naruszeniu interesów, ale również ich zagrożeniu.

Sąd Polubowny uwzględnił powództwo w całości i orzekł o transferze domeny.